වැසි දැරිය - The Rain Girl

My blogs

About me

Gender FEMALE
Occupation Student in Literature and Linguistics
Location Colombo, Sri Lanka
Introduction වැස්සක්මි... සීරුවේ ඇද හැලෙමි....