ഷിനോജ്‌ അസുരവൃത്തം

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Accounting
Location Salmiya, Kuwait, Kuwait
Introduction അസുരവൃത്തം, എഴുത്തിന്റെ നിയന്ത്രിത ഘടനകളില്‍ ഒതുക്കി നിര്‍ത്താനാകാത്ത എന്റെ ചിതറിയ ചിന്തകളാണ്, സങ്കല്പങ്ങളാണ്. വിയര്‍ത്തൊട്ടുന്ന അവ്യക്തമായ ഒരു ഉഷ്ണലോകത്താണ് എന്റെ സങ്കല്പങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും പുതഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്...
Interests Photography, reading