พ่อใหญ่ครูเส

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Occupation ข้าราชการบำนาญ
Location หนองวัวซอ, อุดรธานี, Thailand
Introduction คุณพ่อเสรีรัต โคตะขุน มีชื่อเดิมว่า หลี เกิดเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2471 ปีมะโรง ที่บ้านหนองย่างงัว ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 2491 อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์พอดี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดศรีบุญเรืองหนองย่างงัว มีฉายาว่า พระภิกษุหลี อินทปัญโญ แปลว่าผู้มีปัญญาเหมือนดั่งเช่นพระอินทร์ พ.ศ. 2502 ย้ายไปเรียนต่อที่สำนักเรียนวัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2506 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 6 ประโยค พร้อมทั้งสอบได้ประกาศนียบัตรพิเศษครูประถมด้วย พ.ศ. 2508 เมื่ออายุได้ 38 ปี ได้ลาสิกขาบทออกมาดำรงชีวิตเป็นฆารวาส หลังจากนั้นไม่นานก็ได้ตัดสินใจมาสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ที่จังหวัดอุดรธานี จึงได้รบการบรรจุให้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2508 ที่โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย พ.ศ. 2511 เมื่ออายุได้ 41 ปี ได้สมรสกับนางสาวสังวาลย์ สินนา เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2508 จนถึงปี พ.ศ. 2532 รวมเวลารับราชการทั้งหมด 24 ปี 5 เดือน รวมทั้งเวลาทวีคูณเป็น 25 ปี หลังจากเกษียณแล้วคุณพ่อเสรีรัต ได้ไปสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำอยู่วันศรีประทุมวัน บ้านโนนหวาย และสอนปริยติธรรมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 จนอายุครบ 72 ปี
Interests คุณธรรมประจำใจ คือ ทิฏฐะธมมิกัตถะประโยชน์ 4 ข้อ 1. อุฏฐานสัมปทา ขยันหมั่นเพียร 2. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา 3. กัลป์ยานมิตตะตา คบเพื่อนดีงาม 4. สมะชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอเพียง