ජීවිතේ මල්

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Industry Education
Occupation Lecturer
Location Kandy (මහනුවර), Sri Lanka
Introduction ලෝකයත් එක්ක සුහදව ඉන්න කැමති, ජීවිතේට ලොකු ලොකු නිර්ණායක නැති , මම ....
Interests Poetry, Piano Music & English Classics, Drama, Religion
Favorite Movies The English Patient, Flubber, The Terminal, Lake House, Cast Away, The Illusionist, Princess and the Marine, Looney Tunes(mmmmwaaah !), Dead Poets Society, Picking up abd Dropping off, Dhoom2(Hindi), Agni Sakshi(tamil), Yugpurush(Hindi), Water(Hindi), Parineetha(Hindi), Forrest Gump(Eng), I Am Sam (Eng), Rain man (Eng), Shrek(cartoon), Spirit, Finding Nemo, Brother Bear, and most of all my fav -- LION KING all series
Favorite Music Sinhala - Classical Songs and most of the songs in 70's and 80's movies( Amarasiri pieris, kasun kalhara, Deepika P) English- Classics and soft rock(MLTR, Westlife, Enya)
Favorite Books මගේ පවුලයි අනෙක් සත්තුයි, සුදු කලු, කුරුල්ලෝ සිව්පාවෝ සහ නෑදෑයෝ, ජයසේන ජයකොඩි මහතාණන් ලියූ සියලු පොත්, ආදරනීය ගුරුතුමනි, හරි පුදුම ඉස්කෝලෙ, දයාබර ඩාලියා, දෙවියන්ගේ අඩවිය සහ තවත් දහසකුත් පොත් ........