ಕ್ಷಣ... ಚಿಂತನೆ...

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation sheegralipigaara
Location ಬೆಂಗಳೂರು Bengalooru, ಕರ್ನಾಟಕ Karnataka, ಭಾರತ ದೇಶ, India
Introduction ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿ.ಎಚ್., ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಸ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರ. http://sampada.net/user/bhcsb
Interests Photography, kannada kavithegalu, lekhana ityaadi.
Favorite Music ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಸುಮಧುರ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ.