ကိုျမန္မာ

My blogs

About me

Gender MALE
Location ရန္ကုန္, ဗုဒၶဘာသာ။ျမန္မာလူမ်ိုဳး, Myanmar (Burma)
Introduction ျမန္မာျပည္မွာပဲေမြး၍ ျမန္မာျပည္မွာပဲ ေနထိုင္ပါတယ္။