ප්‍රියන්ත වීරසිංහ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Banking
Location ගාල්ල (Galle), Sri Lanka
Introduction මම වියුණු ලියන්නේ සිංහලෙන්. එහෙත් ඒ වියුණු පිළිබඳ වන ඔබේ ප්‍රතිචාර සිංහලෙන් හෝ ඉංග්‍රීසියෙන්, දැක්වීමේ නිදහස ඔබ සතුයි.I blog in Sinhala language. But freedom is yours to comment them, either in Sinhala or English.