ജയതി-jayathy

My blogs

Blogs I follow

About me

Location പാലക്കാട്, കേരളം, India
Introduction വായനയും എഴുത്തും,ഇടയ്ക്കിടെ യാത്ര ചെയ്തും കഴിയുന്ന ഒരു റിട്ടയേഡ് കോളേജ് പ്രൊഫസർ
Interests വായന, എഴുത്ത്, യാത്ര
Favorite Movies ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിനിമകളും