သစၥာအလင္း

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Introduction စိတ္အစာမေၾကတာမ်ားရွိခဲ့ပါလ်င္.. thitsaralin@gmail.com သုိ႔ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားႏုိင္ပါသည္ရွင့္..။ ေရႊအုိးညႊန္ေသာဆရာမ်ားအား ဖိတ္ေခၚပါတယ္။