ನಕ್ಷತ್ರ ಬಳ್ಳಿ

My blogs

About me

Gender Male
Introduction ಹುಟ್ಟೂರು ಉಡುಪಿಯ ಬೆಳ್ಳೆ(ಪಡು); ಅನು ಬೆಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದು ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸಗಳು. ಓದಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ನನ್ನ ಇತ್ತಿಚೀನ ಹವ್ಯಾಸ.