Στῶμεν καλῶς

My blogs

About me

Gender Male
Location Greece
Introduction Το Ιστολόγιο ''Στώμεν Καλώς'', αποτελεί μια ταπεινή συμβολή στήν καταπολέμηση τών φανερών και αφανών εχθρών της ♥ Ορθοδόξου Εκκλησίας ♥ μας , επικινδυνότεροι εκ τών οποίων , είναι οι προβατόσχημοι Λύκοι . Αυτοί πού απειλούν να πλανήσουν '' εί δυνατόν και τούς εκλεκτούς '' . Τούς Ορθοδόξους Χριστιανούς αντιΟικουμενιστές. Πρώτοι Λύκοι σε προβιά και βέλασμα , είναι οι ψευδορθόδοξοι «Ζηλωτές» ( « ΓΟΧ », « αποσχιστές » : Ευθύμιος Τρικαμηνάς , Μάξιμος Βαρβαρής κ.λ.π. ). Προβιά τούς ; Το ενδιαφέρον για την Ορθόδοξη Πίστη και τούς Ιερούς Κανόνες ( ασχέτως αν τα πολεμούν και τα διαστρέφουν όλα ). Εδώ θα βρείτε πολλές τεκμηριωμένες μελέτες καί βίντεο , από ασφαλείς πηγές , με όλη την αλήθεια για τις πλάνες , τις απάτες και τα ψεύδη των , 12 αλληλοαναθεματιζόμενων Παλαιοημερολογίτικων αιρέσεων , τού νέο«Ζηλωτή» Ευθυμίου Τρικαμηνά , καθώς και για πολλούς άλλους Αιρετικούς , Οικουμενιστές , Ψευδοπροφήτες , Νεοειδωλολάτρες , Υλιστές , Κομμουνιστές , Μασόνους κ.λ.π. Αντιχρίστους . Γιατί οι «ΓΟΧ» και ο νεοζηλωτής Ευθύμιος Τρικαμηνάς είναι αιρετικοί :
Interests Οί «ΓΟΧ» το 1924 πλανήθηκαν σαν τούς Ευσταθιανούς, οί οποίοι αναθεματίστηκαν από τήν έν Γάγγρα σύνοδο ώς αιρετικοί, διότι ανήγαγαν είς όρους σωτηρίας, στοιχεία άσχετα με τα δόγματα τής πίστεως ( π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος )! Περί αποτειχίσεως : α) Τα σχίσματα, κυρίως των Στουδιτών, που συνεχίζοντο και επί αγίου Φωτίου, έδωσαν αφορμή στον Άγιο και την σύνοδό του να νομοθετήσουν τούς κανόνες ιγ΄, ιδ΄και ιε΄ περί διακοπής τού μνημοσύνου . Επίσης 15 περίπου έτη προ της συνόδου του αγίου Φωτίου «ο άγιος Μεθόδιος συνοδικώς εξήνεγκεν ανάθεμα κατά των του Στουδίου μοναχών των από της Εκκλησίας εαυτούς αποσχισάντων, διότι αντείχοντο των κατά Ταρασίου και Νικηφόρου κληθέντων τε και γραφέντων υπό Θεοδώρου». Αλλά και τα παλαιότερα προσωρινά σχίσματα του αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου για τις Οικονομίες των αγίων πατριαρχών Ταρασίου και Νικηφόρου, «ου μικρόν πτώμα τοις Πατράσιν έδοξε· αλλ όμως πάλιν διωρθώσατο». Ακόμη και ο βιογράφος του, Μιχαήλ ο Στουδίτης, δεν τολμά να υποστηρίξη την πράξη του οσίου Θεοδώρου. Τα σχίσματα αυτά κατέκριναν μεταξύ άλλων οι ιεροί Μεθόδιος και Δοσίθεος. Επίσης δεν τα ακολούθησαν άλλοι μοναχοί της εποχής, οι οποίοι ανεδείχθησαν μεγάλοι άγιοι. Τέτοιος ήταν ο μέγας ομολογητής Θεοφάνης, ο οποίος στην «Χρονογραφία» του αναφέρει την απόσχιση του αγίου Θεοδώρου από την «αγία Εκκλησία» και τον «αγιώτατο πατριάρχη» Νικηφόρο. Η αιτία της κατακρίσεώς τους ήταν ότι δεν υπήρχε ζήτημα πίστεως, αλλά απόκλιση από τούς ιερούς κανόνες. Βεβαίως ο άγιος Θεόδωρος είναι μέγας ομολογητής και αποτελεί πρότυπο ένεκα των ηρωικών αγώνων του έναντι της εικονομαχικής αιρέσεως. Μόνο τα προσωρινά σχίσματά του για τις ανωτέρω Οικονομίες δεν μπορεί να αποτελέσουν κανόνα για την Εκκλησία. Οι παλαιοημερολογίτες, παρουσιάζουν τα, καταδικασμένα, αυτά σχίσματα, ώς αναγκαία αντίδραση ορθοδόξου ομολογίας !!!
Favorite Movies Ο ιε΄ κανών της Α΄ και Β΄ συνόδου, όμως, δεν δικαιολογεί αποτείχιση από ολόκληρη την Εκκλησία, όπως, προτεσταντικώ τώ τρόπω, έκαναν αυτοί, αλλά μόνον από όσους κηρύττουν κατεγνωσμένη αρεση . Αποκαλούν μάλιστα "Μοιχειανούς" τούς αντιπάλους του Oσίου Θεοδώρου-όπως δηλαδή και αυτός για λίγο διάστημα τούς ωνόμαζε- και αποκρύπτουν τα ονόματά τους, ή δεν τούς αποκαλούν αγίους! Πρόκειται για τούς αγίους και ομολογητές Νικηφόρο Κωνσταντινουπόλεως, Μιχαήλ Συννάδων, Ευθύμιο Σάρδεων, Αιμιλιανό Κυζίκου, Θεοφύλακτο Νικομηδείας και άλλους μεγάλους Πατέρες.(Αρχιμ. Βασίλειος Παπαδάκης)
Favorite Music Βυζαντινή - Εκκλησιαστική
Favorite Books Αγία Γραφή, Αόρατος πόλεμος, Πνευματικά γυμνάσματα, Τα δύο άκρα : Οικουμενισμός - «Ζηλωτισμός»