නලිනි චන්දිමා

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Colombo, Sri Lanka
Interests ලිවීම, කියවීම, ඇවිදීම
Favorite Movies මචං, Life is beautiful, The Motorcycle Diaries, Road to El Dorado, Ice Age, Finding Nemo
Favorite Books ඇට මැස්සා, For whom the bell tolls, A beautiful mind, Of mice and men, The eagle has landed, මාවතේ ගීතය, අපරාජිත ජීවිතයක්, තුංමං හන්දිය, ජමිලා, ගුරු ගීතය, කපිතන්ගේ දියැණියෝ, ළමාවිය, මගේ සරසවි, මිනිසුන් අතර, ලී බෝනික්කාගේ හපන්කම්, ලස්සන වසිලිස්සා