കരിപ്പാറ സുനില്‍

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Education
Occupation Physics Teacher
Location Near Somasekhara Temple , Thrissur, Kerala, India
Introduction High School Teacher,
സ്വന്തം കൃതികള്‍ :
(1).നിങ്ങള്‍ക്കും ജീനിയസ്സാകാമെന്നോ?
(2).നിങ്ങള്‍ക്കും പ്രശ്നപരിഹാരശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിയ്ക്കാം
(3).നിങ്ങള്‍ക്കും തന്ത്രശാലിയാകം
(വിതരണം H&C Publishing House ,Thrissur-680001) Email: karipparasunil@yahoo.com