ലിഡിയ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Industry Technology
Occupation IT
Location ബാംഗളൂർ, കർണ്ണാടക, India
Links Wishlist
Introduction Hi Friend,If you can't view the contents of this page it's because this page is written in Malayalam,my mother toungue please do the settings as given here.Thanks. Nice to see you.Please be back. ഒരു നീണ്ട യാത്രയിലിന്ന് ഞാന്‍.. തിരയുന്നതെന്റെ ഉയിരിന്റെ നേര്.. അലയാഴിത്തീരത്തെ മണലില്‍.. അലയുന്ന കാറ്റിന്‍ മനസ്സില്‍.. തിരയുവതെന്റെ നിയോഗം..
Interests യാത്ര, വായന, സംഗീതം..
Favorite Movies അകലെ(മലയാളം) ഞാന്‍ ഗന്ധര്‍വ്വന്‍(മലയാളം) Hours(English) crossing Roads(English)
Favorite Music സംഗീതമുള്ള എത് സംഗീതവും.
Favorite Books അസുരവിത്ത്, ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികള്‍, വിഷകന്യക, ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ, Adventure os Tom swayer(Mark Twain), 1001 Arabian nights, poems of Kaleel Gibraan. Harry potter Series(J.K.R)

Radio wire is often used to make bird nests. What station do they listen to?

RADIO CHIRUPS