ಉಷಾ...

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Industry Arts
Occupation Visual interaction Designer
Location ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ಸಮುದ್ರದ ಆಳದ ಮುತ್ತಿನಂಥ ಸುಪ್ತ ಭಾವನೆಗಳನು ಸುಂದರ ಪದ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ - ಉಷಾ
Interests books, music, internet, work, funny reality shows and what not........
Favorite Movies Rain coat
Favorite Music Indian karnatic classical
Favorite Books ಆವರಣ - SLB