ജ്യോതീബായ് പരിയാടത്ത്/JYOTHIBAI PARIYADATH

My blogs

About me

Gender Female
Location palakkad, keralam, India
Introduction ജ്യോതിബായ്‌ പരിയാടത്ത്‌(1965-) കവി,ഗവേഷക ,ബ്ലോഗർ wikipedia profile link:- https://en.wikipedia.org/wiki/Jyothibai_Pariyadath (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിക്കിപീഡിയ പ്രൊഫൈൽ ലിങ്ക് കാണുക ) വിലാസം ജ്യോതിബായ് പരിയാടത്ത് അതുല്യ സിവിൽസ്റ്റേഷനു പിൻവശം പാലക്കാട് 1 E mail jyothipariyadth@gmail.com ബ്ലോഗുകൾ http://jyothiss.blogspot.in/ (ജ്യോതിസ്സ് -കവിതകളും വിവർത്തനങ്ങളും) http://kavyamsugeyam.blogspot.in/(കാവ്യം സുഗേയം -കാവ്യാലാപന ബ്ലോഗ്‌) http://pesamatantha.blogspot.com/(പേശാമടന്ത ഇ പുസ്തകം )
Interests കവിത എല്ലാക്കാലത്തും.. .
Favorite Music സംഗീതമുള്ള എന്തും സംഗീതം പോലെ...