Net

My blogs

About me

Introduction นายเนตรตะวัน โสมนาม นักศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 11 อายุ 29 ปี เกิดวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2522 ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดสกลนคร ที่อยู่ปัจจุบัน วัดถ้ำสิงโตทอง เลขที่ 45 หมู่ 11 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สถานที่ทำงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดถ้ำสิงโตทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอม บึง จังหวัดราชบุรี สอนวิชา ภาษาบาลี, ธรรมวินัย และศาสนปฏิบัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6