ചൈത്രം

My blogs

About me

Gender FEMALE
Industry Marketing
Occupation ഗ്രാജുവേറ്റ്
Location കൊച്ചി, കേരളം
Introduction അലസമായ യാത്രയിൽ അറിയാതെ പെയ്തു പോയ മഴപോലെ....ആ മഴയുടെ ചിലങ്കയെ തോൽ‌പ്പിക്കുന്ന നാദം പോലെ ഈ ഞാൻ പാവ്നി...
Interests സംഗീതം മാത്രം...പിന്നെ കുറച്ച് അല്ലറ ചില്ലറ കുത്തിക്കുറിപ്പുകൾ....
Favorite Movies തിരക്കഥ