മയൂര

My blogs

About me

Gender FEMALE
Location United States
Links Audio Clip
Introduction മകള്‍,ചെറുമകള്‍, സഹോദരി, ഭാര്യ, അമ്മ, സുഹൃത്ത്.
Interests Philosophy, Science, Technology, sci-fi, Mystery, Mother Nature, Music, etc...
Favorite Movies The Blair Witch Project, Gone With The Wind, The Silence Of The Lambs, Forest Gump, Chemeen, Manichitrathazhu, Chitram, kilukkam, rathrimazha, Ore kadal, akale, 3 iron
Favorite Music എല്ലാ പാട്ടും ഇഷ്‌ട്ടാ(Anything other than Rap), 80's ലെ പാട്ടുകള്‍ കൂടുതല്‍ ഇഷ്‌ടം..
Favorite Books കുറെ ഉണ്ട്.

What reason do you have to believe the earth is flat?

യ്യോ...ഞാന്‍ ആ ടൈപ്പല്ല:)