പിപഠിഷു

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Engineering
Occupation Software Engineer - Web developer, PHP Programmer
Location Cherthala, Kochi, Trivandrum, Kerala, India
Introduction ഞാന്‍ ഹരികൃഷ്ണന്‍ , ഒരു പിപഠിഷു! പക്ഷേ... പഠിക്കേണ്ട സമയത്തു യാതൊന്നും പഠിക്കാതിരുന്നവ൯‍ ! ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം പഠിച്ചവന്‍ ! ജീവിതത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ പഠിക്കുന്നതും ചുറ്റും കാണുന്നതും വെറുതെ കുത്തികുറിക്കുന്നു...
Favorite Books Basheer's