උමා

My blogs

About me

Gender Female
Favorite Books ගුරු ගීතය, අම්මා, විරාගය, මාවතේ ගීතය, අපරාජිත ජීවිතයක්, අපූගේ ලෝකය, ශ්‍රී කාන්ත සහ රාජ ලක්ෂ්මි, නාස්තිකාර පුත්‍රයා, අරණකට පෙම් බැද