උත්පලා

My blogs

About me

Industry Science
Location Sri Lanka
Introduction ...... මම , .......................................... මහ පොලොවේ පය ගහන්......................... ...... ....... හීන දකින්නියක්.....!!!!
Interests පොත් පත්තර සගරා ස0ගීතය සියල්ල සමග අන්තර්ජාලය කොතැනද මම එතැන.
Favorite Movies Note book, Vinathadi varuvaaya, sleeping Dictionary, Sweet November, A Beautiful Mind, , Never Let Me To Go. මම තවම හොදම සි0හල චිත්‍රපටියක් දැකලා නැහැ මම හිතන්නේ සමහර විට මගේ දුර්වල කමක් වෙන්නැති නැතිනම් චිත්‍රපටි හදන අයගේ වැරැද්ද වෙන්නැති.අනේ මන්දා.ඔය ඔක්කෝටම වඩා හොදයි සිoහල වේදිකා නාට්‍යය.ගොඩාක් ඒවා මාරයි කියන්න පුළුවන්
Favorite Music අරුත් පදවැල් මියුරු සත්සර සමග මුසු වූ කල මධුර කටහඩ කොතැනද එතැන
Favorite Books The Davinci Code, The winner.

You've rented a sky-writer to propose to your significant other, but it's completely overcast. What will you do?

ම් ම් ම් මේ ලෝකෙන් මම වඩාත්ම ආදරේ කාටද ඇහුවොත් මගේ උත්තරය .. ඒ මටයි මටම පමණයි.....