Shrisc

My blogs

About me

Introduction "جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در شهر لس آنجلس" تشکلی غیر انتفاعی، غیردولتی، غیرایدلوژیک، غیرسیاسی، و غیرمذهبی است. این تشکل از روشنفکران مستقل، افراد حرفه مند، دانشجویان، دانشگاهیان، فعالین حقوق بشر و شهروندان علاقمند تشکیل شده است. هدف "جامعه حقوق بشر" پشتیبانی از جامعه ای است که هر شهروند ایرانی بتواند از تمام حقوق مندرج در "بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد" بر خوردار باشد. در کنار پی گیری این هدف دراز مدت، "جامعه حقوق بشر" می کوشد که در فرایند کنونی فعالیت های خود راصرف آموزش و آگاه سازی عمومی، ممانعت ازنقض حقوق بشر و رفع تبعیض در ایران، بالا بردن حرمت انسانی، بیداری وجدان، و آزادی بیان و اندیشه کند. بخش دیگری از اهداف دراز مدت "جامعه حقوق بشر" ایجاد یک شبکه جهانی از تمام تشکل های حقوق بشری ایرانیان در جهان است. بودجه "جامعه حقوق بشر" از کمک مالی اعضاء، شهروندان و سازمان های غیر انتفاعی با اهداف مشابه با تصویب هیئت مدیره آن تأمین می گردد. همچنین سیاست های "جمعیت حقوق بشر" توسط هیئت مدیره منتخب آن اتخاذ می گردد