රවීන්

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location උඩ කරවිට, රත්නපුර, Sri Lanka
Introduction මගෙ වයස අවුරුදු දහතුනයි. මම ඉන්නෙ ඉස්කෝලෙ හතේ පන්තියෙ. මම ආසයි කාටූන් බලන්නයි කම්පියුටර් ගේම් ගහන්නයි.
Favorite Movies Spiderman 3, Harry Potter - Goblet of Fire
Favorite Books හරිත මන්දිරයේ අභිරහස