کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

My blogs

About me

Introduction کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بعنوان یکی از کمیته های تخصصی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعتقاد راسخ به مفاد و الزامات آن با هدف دفاع از حقوق جوانان و دانشجویان ایران که بطور سیستماتیک توسط حکومت جمهوری اسلامی نقض می شود تشکیل شده و در این مسیر ضمن انتشار اخبار مربوط به نقض حقوق جوانان و دانشجویان تلاش می کند تا با افزایش آگاهی این بخش از جامعه ایران نسبت به حقوق انسانی و صنفی خود از یک سو و جلب توجه نهادها و جوامع بین المللی دفاع از حقوق بشر نسبت به وضعیت نقض حقوق بشر در ایران از سوی دیگر، گامی در جهت تحقق آرمان دیرینه مردم ایران که همانا برخورداری از حقوق انسانی مشروح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و زندگی در جامعه ای آزاد است بردارد.