ජීවන්ත

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Student
Location වත්තේගම, Sri Lanka
Introduction මම මමද නොවෙමි...
එහෙත් මම වෙනකෙක්ද නොවෙමි...
එය තවම මම සොයන්නෙමි෴
- ජීවන්ත ලේකම්වසම් -
මං ගැන තව දැනගන්න.
Interests ඇතිද නැතිද කියල නොදන්න යථාර්ථය සොයා යාම
Favorite Movies Matrix triology, Forrest Gump
Favorite Music ලස්සන ඕන සිංදුවක්/සංගීතයක්
Favorite Books කියවපු හැම පොතක්ම වගේ (කීපයක් ඇර)