ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

My blogs

About me

Industry Agriculture
Occupation ราชการ
Location อ.เมือง, จ.ศรีสะเกษ
Introduction สังกัดสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับพืชสวน แบบครบทุกสาขาวิชา เพื่อแก้ไขปัญหาของพืชสวนเศรษฐกิจ พืชสวนที่มีศักยภาพและปัญหาเร่งด่วน ให้สอดคล้องกับแผนงานหลักและนโยบายของกรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานในโครงการพระราชดำริ โครงการภายในจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ข้าราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป โทรศัพท์ 0-4581-4581โทรสาร 0-4581-4561