ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์

My blogs

About me

Location มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
Introduction ป.กศ.สูง ดนตรี รุ่น3วค.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ปริญญาตรี กศ.บ.(เกียรตินิยม)มศว.ประสานมิตร,ปริญญาโท ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)จุฬา, นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ___________________________