මකුළු පැංචි (මංචි)

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Student
Location Sri Lanka
Links Audio Clip
Introduction වියමි ජීවිතේ වියමන............. මකුලු හුයකින් බිඳ බිඳ............. අඳිමි ආදරේ පැහැයෙන........... කඳුල,සිනහව වර නැඟ............ සොයමි ලෝකයක් සුරඟන............ බ්ලොග් පිටු සරය හද විඳ............ ලියමි මගෙ කවිය අදරින............ හදවත අකුරකට බැඳ............. ♥ ♥ ♥