ഒരു “ദേശാഭിമാനി”

My blogs

About me

Introduction മദ്ധ്യ കേരളത്തില്‍ ആദിശങ്കരന്റെ ജ്ന്മസ്ഥലത്തിനടുത്തു ജനിച്ചു. അതൊരു പുണ്യമായി കരുതുന്നു! അടിസ്ഥാനവിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്! പിന്നെ ഭവസാഗരത്തിൽ നീന്തി തുടിക്കുകയല്ലെ??????