ගිමන්හල

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Introduction විදින්න පුලුවන් උපරිම දුක විදලා,හෙමිහිට ඔලුව උස්සලා ජිවිතය විදින්න තවත් වින්දා වගේ තවත් දුකක් විදින එකෙක්