thidarat

My blogs

About me

Location ราชบุรี, ภาคกลาง, Thailand
Introduction ประวัติของนางสาวธิดารัตน์ ปัญญาชัยรักษา เกิดวันที่ 25 มิถุนายน 2528 อายุ 22 ปี กำลังศึกษาอยู่ โปรแกรมวิชาอังกฤษชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี อาศัย อยู่บ้านเลขที่ 52 หมู่ 11 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มีพี่น้อง 3 คน พี่คนที่1 ชื่อ นายโอภาส ปัญญาชัยรักษา อายุ 28 ปี อาชีพ ทำงานบริษัท พี่คนที่ 2 ชือ นายปิยะพงษ์ ปัญญาชัยรักษา อายุ 24 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สิ่งที่ภูมิใจคือ การได้รับทุนในโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 5 ปี ) งานอดิเรก คือ ปลูกต้นไม้ คติประจำใจ คือ ลำบากวันนี้ สบายวันหน้า