ഭാനു കളരിക്കല്‍

My blogs

About me

Gender Male
Industry Advertising
Occupation Art Director
Location Thrissur, Keralam, India
Introduction കനല്‍ പോലെ പൊള്ളുന്ന വാക്കിനായ്‌ ഉലയൂതുന്നു -ഞാന്‍. ശരമെയ്ത വേടനെപ്പോല്‍ നീറുന്നു -ഞാന്‍. ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു നാവും നാരായവും. കൈവിട്ടു പോകുന്നു വില്ലും ശരങ്ങളും ഗോത്രവും രാജ്യവും.