معصومه ابتکار

My blogs

About me

Introduction متولد 1339/ عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس/ معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت های جناب سید محمد خاتمی/ نماینده مردم تهران در دوره سوم شورای اسلامی شهر تهران/ مدیر مسئول فصلنامه فرزانه/ رییس هیات مدیره مرکز صلح و محیط زیست/ قهرمان زمین ملل متحد2006