සිතිජ

My blogs

About me

Gender MALE
Introduction මා ජීවිතයේ අත්විඳින දෑ ඔබ හා බෙදා හදා ගන්නට මට අවැසිය,ඉන් යමක් ගෙන ලොව දිනන්නට සේම ලොව බබලවන්නට ඔබට හැකි නම් මා දිනන්නේ එදාටය.