ಭಾಸ್ಕರ ಭಟ್ಟ, ಮೊರ್ಸೆ

My blogs

About me

Gender Male
Industry Agriculture
Location Morse, Kumta, Karnataka, India
Introduction ಕನಸುಗಾರನಾ(?) ಬರಹಗಾರನಾ(?)