എഡിറ്റർ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation teacher
Location kozhikkode, kerala, India
Links Audio Clip
Interests ചിത്രരചന, ചമയം, ഗാനരചന......
Favorite Movies മണിചിത്രത്താഴ്, റാംജി റാവ് സ്പീക്കിംഗ്, .....
Favorite Music സച്ചിതാനന്ദൻ, കാവാലം ശ്രീകുമാർ, ശുഭ, .......
Favorite Books എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ യത്രവിവരണങൾ, എം.ടി യുടെ കതകൾ