നാമൂസ്

My blogs

About me

Gender MALE
Location India
Introduction "സാധാരണക്കാരില്‍ സാധാരണക്കാരനായ ശരാശരിയിലും കുറഞ്ഞ വിവരമുള്ളവന്‍". മറ്റൊരര്‍ത്ഥത്തില്‍, "വിവരക്കേടിനെ ആഘോഷമാക്കിയവന്‍" ഇത്രയുമാണ് നാമൂസ്. / പിന്നെ, എന്റെ 'കവിത'കള്‍ക്ക് കവിത്വം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, 'ലേഖന'ങ്ങള്‍ പഠനാര്‍ഹാമോ ചിന്തോദ്ദീപകമോ ആവണമെന്നില്ല, യാതൊരു അവകാശവാദവും കൂടാതെയാണ് ഞാനെന്റെ തോന്ന്യാക്ഷരങ്ങളെ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നത്. എന്നോട് വല്ലതും തൌദരിക്കണമെങ്കില്‍, naamoosdoha@gmail.com
Interests കേള്‍ക്കുക, കേള്‍പ്പിക്കുക.