බස්සා

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction දෙවියෝත්... යක්ෂයාත් අපේ ඇතුලේ ජීවත් වෙනවා කියලා මං විශ්වාස කරනවා.. ඒ අතරින් දෙවියෝ මතු කරගන්න අයට අපි හොඳ මිනිස්සු කියනවා.. යක්ෂයා මතු කරගන්න අයට අපි නරකයි කියනවා..මම ඔය දෙගොල්ලෝ අඳුනගන්න උත්සහ කරන කෙනෙක්..
Interests කරන්න හිතෙන ඕනෑම දෙයක්..
Favorite Movies එක්ටැම්ගේ, කබි අල්විදා නා කෙහෙනා, මයි නේම් ඊස් ඛාන්, Note Book..
Favorite Music කපුගේ අදහමි...
Favorite Books තාමත් “වස්සානයේ සිහිනය“ ට ආදරෙයි..