මලිති

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Location කොළඹින් ඈත, ලස්සන පලාතක්, Sri Lanka
Introduction මලිති කියන්නෙ කදුළු වලට අකමැති, හුඟාක් සතුටින් ඉන්න කැමති, අහිංසක පුංචි කෙල්ලෙක් කියලා තමා දන්න කියන අය කියන්නෙ.