"တပူတဗ၀္"

My blogs

About me

Location ၞ, ရးရာမညဥကၠလာပ၊ သု၀ဏၰဘူမိ၊ ဖာသီ၊ မုဟ္တၞံ၊ ဟံသာ၀တှ
Introduction ဣဏအ္ဂွ္ ဒွ္ယၞဳဗႜံက္အဲရ။ ရန္တၞံကုဪ စရာဲဂကူမန္၊ ၀င္သာသနာ ဗုဒၶဘာသာ မန္တုဲ ပတုိန္ထ႟းလ၀္ နဒဒွ္ယၞဳဗႜံက္ တပူတဗ၀္ရ။ ဍာံဍာံေတံေတွ္ အဲဂွ္ ဒွ္ခမှ သၞတ္မန္မြဲ အေဃာစုိပ္မံင္ ရး႓ှၿခာမြဲဒႝာဲရ။ ဗုီလုဪဟုီဟုီေလ၀္..တၝဲဏံ တႜဂုဏ္တအ္ ေလ၀္ နဒဒွ္ တာလ်ဳိင္ မြဲဒကုတ္မြဲဒကၜ ညံင္အကၡရ္မလိက္မန္ ဂြံမံက္ ဂတ၀္ ဿဗလးမုက္ ဓနက္စက္မာန္ကုီ၊ သြက္ဂြံ ပၚပရအ္ ဒုင္စသုိင္ လညာတ္ ေရင္သကအ္ ကုီတုဲ... ဟုိတ္ဂွ္ရ။