ശിശു

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Government
Location India
Introduction (അനന്തമജ്ഞാതമവര്‍ണ്ണനീയം ഈ ലോകഗോളം തിരിയുന്ന മാര്‍ഗ്ഗം അതിങ്കലെങ്ങാണ്ടൊരിടത്തിരുന്ന് നോക്കുന്ന മര്‍ത്യന്‍ കഥയെന്തു കണ്ടു??) ഞാന്‍..ഒരു വെറും ശിശു. അറിവിന്റെ ലോകത്ത് പിച്ചവയ്ക്കുന്ന ശിശു.
Interests Music, Reading, Chess, Cooking, Watching TV, Writing
Favorite Movies അമ്മ അറിയാന്‍, സ്വയംവരം, വിധേയന്‍, ഒരു വടക്കന്‍ വീരഗാഥ, ഭരതം മിര്‍ച്ച് മസാല മുതലായവ
Favorite Music ബഹളമില്ലാത്ത എല്ലാ ഭാഷാ ഗാനങ്ങളും ഇഷ്ടമാണ്!!
Favorite Books കൃഷ്ണമൂര്‍ത്തിയുടെ പുസ്തകങ്ങള്‍, ചങ്ങമ്പുഴ കവിതകള്‍, ബഷീര്‍ കൃതികള്‍ തുടങ്ങിയവ.