အိမ္႔မွဴးေသာ္

My blogs

About me

Location Myanmar (Burma)
Introduction ေဝဖန္အၾကံေပးခ်င္တာျဖစ္ျဖစ္ ၊ အကူအညီေတာင္းတာျဖစ္ျဖစ္၊ ကြ်န္ေတာ္႔ အေကာင့္ကုိ ေမးလ္ပုိ႔ျပီး ဆက္သြယ္ႏုိ္င္ပါတယ္။ nothateme51@gmail.com