Marrcad Man

My blogs

About me

Introduction
KOZIMA TETSUYOSHI
- GPLNC
- NCTC

SHIGOTO IRAI
(Kakuyasu houshuu nite
shigoto uketamawari masu.
タダ ha イヤヨ. Renraku ha
okigaru ni Mail nite)
- MAIL