Bombers Voluntaris de Piera

My blogs

About me

Industry Law Enforcement or Security
Occupation Bomber
Location Piera, Anoia
Interests FUNCIONS Realitzar les sortides derivades dels sinistres dins del seu àmbit territorial d'actuació, així com les assignades per la Regió d'Emergència. Gestionar els recursos humans i materials adscrits al parc. Comunicar a la Unitat de Sala de Control de la Regió corresponent totes les incidències del servei. Vetllar per la conservació i manteniment del Parc, dels vehicles, equipament i mitjans d'intervenció assignats d'acord amb les instruccions que es determinin. Realitzar les activitats de formació i practiques programades per garantir que tot el personal de Parc conegui les normes, instruccions i procediments d'actuació operativa i d'ús i conservació dels recursos materials disponibles. Efectuar, en el seu àmbit d'actuació, totes les activitats preventives d'acord amb la normativa establerta i les instruccions derivades de les unitats responsables. Dur a terme les activitats necessàries per conèixer la totalitat dels nuclis urbans, les àrees rurals, les vies de comunicació, les infraestructures i les instal•lacions de la seva àrea territorial d'actuació en primera sortida i mantenir actualitzat el catàleg d'ubicació, tipològic i d'intensitat del risc que se'n deriva. Mantenir, en l'exercici de les funcions assignades, les relacions de col•laboració corresponents amb el municipi i la resta d'entitats locals amb competència en el seu àmbit territorial. Participar en les activitats d'informació i formació a la població d'acord amb la programació que s'estableixi. Gestionar l'acció preventiva de riscos laborals en el seu àmbit. Executar les ordres i instruccions encomanades pels seus superiors jeràrquics i informar-li de les actuacions en que hi participi. Proposar millores respecte als procediments i recursos disponibles. Qualsevol altra funció que li encomanin.