මැරා...

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Non-Profit
Location kaluthara, Sri Lanka
Introduction හබලක්වත් අතේ නැතිව නැවු ටොක් නොදෙන,කාගේවත් ඇට මුo ඇට නොකරන,ඇල් වතුරත් නිවල බොන මැරයෙක් නොවන මැරා මම...........