ಪ್ರಿಯಾ ಕೆರ್ವಾಶೆ

My blogs

About me

Gender Female
Industry Communications or Media
Occupation journalist
Location BANGALURU, KARNATAKA, India
Introduction ನನ್ಹೆಸ್ರು ಪ್ರಿಯಾ, ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ಪುಟ್ಟ ಕುಂಜದಂತಹ ನನ್ನೂರು ಕೆರ್ವಾಶೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಕಾಡು...ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವತುಂಬಿ ಹರಿವ ಸ್ವರ್ಣೆ... ಈಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಆ ಜಾಗ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಉತ್ಸಾಹಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾಸ.
Interests trekking, literature