ജസ്റ്റിന്‍

My blogs

About me

Gender MALE
Occupation Land Surveyor
Location ഏറണാകുളം, കേരളം, ഇന്ത്യ
Introduction ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്‍. ജീവിക്കാന്‍ പഠിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുതിയ (എനിക്ക്) യാഥാര്‍ത്യങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പകപ്പോടെ നില്‍ക്കുമ്പോഴും അതിനെ എങ്ങനെ എനിക്കറിയാവുന്നതാക്കാം എന്ന ഒരു ത്വര, അത് പലപ്പോഴും മുന്നോട്ടുള്ള പാത തെളിച്ച് തരാറുണ്ട്. കൂടുതല്‍ നേരില്‍
Interests എഴുത്ത്, വായന, പുതിയ അറിവ്, സൗഹൃദം, യാത്ര
Favorite Movies എല്ലാം
Favorite Music എല്ലാം
Favorite Books എല്ലാം