කදුළුබිංදු

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Government
Location Sri Lanka
Introduction ලියන්න දන්නෙ නැතත් ලියන්න ආසයි.පුළුවන් විදියට හිතේ දුක අකුරු කළත්,කියවන්න පුළුවන්ද..අනේ මන්ද...මම කවුද කියල වෙලාවකට මටම හිතාගන්න බෑ.
Interests දරුවන්ට ආදරය කිරීම, කියවීම, ලිවීම, අතිතයේ සැරිසැරීම
Favorite Music නන්දා මාලනී මහත්මියගේ ගීත, ටී.එම්., සෝමතිලක ජයමහ, අමරදේවයන්ගේ ගීත
Favorite Books කාන්තාරයේ අහිංසකාවිය, රෝස මාලිගාවේ මනුසත්තු