പണ്യന്‍കുയ്യി

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Human Resources
Location കോഴിക്കോട്, അടിവാരം, kerala, India
Introduction ജീവിതത്തില്‍ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങള് ‍പറ്റിയ ആളാണ് ഞാന്‍ അബധങ്ങ്ള്‍ എല്ലാം എഴുതി ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില്‍ അയച്ചുകൊടുത്തു ഒന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നില്ല എഴുത്തും എനിക്കൊരു വലിയ അബദ്ധമായി....
Interests വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാന്‍
Favorite Music നല്ലതെല്ലാം
Favorite Books ഒത്തിരിയുണ്ട്